Dev Pvt ITI Bansur Alwar
01461-232114, 9413559395
www.devitibansur@gmail.com
Dev Pvt ITI Bansur Alwar

Staff Attendance

S.No. Name of Instructor Year Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul
1 RAJENDRA SINGH 2019 22 20                    
2 PRADEEP SURELA 2019 21 21                    
3 RAJENDRA SAINI 2019 21 19                    
4 HETRAM SAINI 2019 21 22                    
5 RAMPRATAP YADAV 2019 21 20                    
6 VIKRAM RANGERA 2019 22 21                    
7 RAVI KANT SHARMA 2019 21 21                    
8 AMAR SAINI 2019 22 20                    
9 GOPAL KRISHAN 2019 22 20